• PROGRAMA BEE’s CONTROL •

ABELLES COM A BIOINDICADORES DE LA CONTAMINACIÓ AMBIENTAL

Detectar els contaminants nocius i avaluar les conseqüències en la pèrdua de biodiversitat és el primer pas cap a la prevenció i / o correcció de les agressions mediambientals i, en aquest sentit, la utilització de l'espècie apis mellifera (abella comuna) pot aportar una valuosa informació.

La major part de metodologies de supervisió de la contaminació ambiental aplicades avui dia estan basades en els procediments fisicoquímics que proporcionen, per la seva alta capacitat analítica, dades exactes pel que fa a la concentració de contaminants en l'ambient. No obstant això, aquesta informació no és completa perquè només una part de la contaminació té una importància toxicològica per als organismes. No hi ha dades sobre la quantitat assimilable o els efectes biològics dels agents contaminants.

Per aquesta raó els indicadors biològics (per exemple les abelles) poden ser molt útils. Ells poden respondre, d'acord amb la naturalesa del contaminant, amb variacions demogràfiques, canvis de comportament i la seva bioacumulació al interceptar i assimilar la fracció biodisponible.

Fins ara, aquestes assumpcions no són considerades per les agències i organismes de control ambientals, probablement perquè l'avaluació de qualitat ambiental amb bioindicadors ( en particular amb abelles), està basada només en la comparació amb instruments fisicoquímics o amb marcadors ambientals. Malauradament, el fet que les abelles són presents i visiten tots els sectors ambientals, no és tingut en compte.

En aquest sentit, la present proposta és integradora , ja que no es tracta de descartar o menys valorar la informació proporcionada pels mètodes fisicoquímics, sinó de complementar-la i millorar-la amb la informació proporcionada mitjançant el biomonitoreig amb abelles.

Les abelles tenen molts avantatges en aquest camp, les més importants són:

- Són els bioindicadors del territori per excel·lència. Porten mostres d'aire, sòl, vegetació i aigua.

- Tots els productes químics requereixen per a la seva comercialització proves d'ecotoxicitat sobre abelles. Al no tenir fetge són molt sensibles.

- Permeten establir protocols i estudis fàcilment estandarditzables i reproduïbles.

“Bee's Control” és un exemple d'aplicació d'un programa de vigilància de la contaminació ambiental mitjançant indicadors biològics, concretament abelles comunes (apis mellifera).

El programa “Bee's Control” consisteix en instal·lar ruscs d'abelles com estacions de control, amb les corresponents milers d'abelles com a sentinelles de control dels diferents elements que conformen el medi ambient (aire, aigua i sòl). Els productes que podem trobar en els ruscs d'abelles, cera, mel i pol·len, són el banc de dades que indirectament ens subministren aquest bioindicadors.